(Витяг з Пр.16-2016)

Рішення про скасування або призупинення дії сертифіката приймаються на підставі негативних результатів нагляду за сертифікованою продукцією до вимог діючих НД на проведення робіт з сертифікації, при зміні НД на продукцію, зміні назви виробника або його адреси, зміні назви продукції, а також в зв’язку з неможливістю проведення нагляду з вини постачальника (із-за відсутності випуску продукції більше 6-ти місяців або інших причин).

Рішення щодо призупинення дії сертифіката приймається у випадках, якщо вжиттям коригувальних заходів, які погоджені з ОС підприємство може усунути виявлені причини невідповідностей та без проведення повторних випробувань продукції підтвердити відповідність її вимогам нормативної документації.

В протилежному випадку дія сертифіката скасовується та оформляється рішення про скасування дії сертифіката.

Рішення щодо призупинення дії сертифіката на продукцію або про його скасування може бути прийняте у випадках:

– виявлення невідповідностей продукції встановленим вимогам до неї;

– виявлення неправильного використання сертифіката;

– виявлення порушення процедур, які встановлені ОС.

Взаємна відповідальність сторін між постачальником та ОС обумовлені угодами на право застосування сертифіката.

Рішення щодо скасування дії сертифіката або про  їх призупинення приймається керівником ОС.

У випадку, якщо дію сертифіката (атестата) призупинено, поновлення його дії здійснюється після проведення підприємством коригувальних заходів для усунення причин виявлених невідповідностей та повідомлення про це Орган сертифікації ТОВ «Рівнестандарт», або після проведення нагляду за виробництвом сертифікованої продукції, якщо він не проведений з вини постачальника.

Підприємство надає Органу сертифікації інформацію про впровадження усіх коригувальних заходів щодо усунення причин виявлених невідповідностей, яка розглядається виконавчою групою, при необхідності перевірка інформації проводиться на виробництві. Проводиться технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції (якщо він не був проведений своєчасно з вини постачальника).

Після проведених заходів ОС приймається рішення щодо поновлення дії сертифіката. Рішення про поновлення дії сертифіката  приймається керівником ОС за поданням відповідального виконавця.

Рішення про поновлення дії сертифіката (атестата) в триденний термін після затвердження направляється зацікавленим організаціям, яким була надана інформація про призупинення.

5_Низправ
[/vc_row]