Повноваження органу із сертифікації продукції та послуг ТОВ «Рівнестандарт»

ТОВ «Рівнестандарт», як призначений і уповноважений орган із сертифікації продукції і послуг в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО (Наказ  Мінекономрозвитку України про призначення і уповноваження №928 від 04.08.2014р., номер уповноваженого органу UA.PN.193 з безстроковим терміном чинності, а також акредитований Національним агентством з акредитації України (атестат акредитації №1О271, чинний до 30.06.2019р), здійснює:

 • сертифікацію продукції та послуг (перелік) в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО  згідно затвердженої номенклатури;
 • технічний нагляд за стабільністю показників, що підтверджені сертифікатами відповідності під час виготовлення продукції;
 • взаємодію з іншими Органами із сертифікації та акредитованими випробувальними лабораторіями.
Порядок проведення сертифікації продукції

Порядок проведення сертифікації продукції в загальному передбачає:

В залежності від схеми сертифікації і виду продукції до заявки додаються:
— нормативні документи;
— технічна та експлуатаційна документація;
— копії протоколів випробувань (в т.ч. сертифікаційних) на продукцію, сировину, комплектуючі отримані раніше;
— документи про походження продукції;
— товаросупровідна документація (при необхідності);
— висновки контролюючих організацій (МОЗ, пожежників).

 • розгляд заявки, аналіз представленої документації і ухвалення рішення за заявкою;
 • підготовка та підписання договорів;
 • відбір та ідентифікація зразків продукції для випробувань;
 • випробування продукції;
 • обстеження (або атестація, або сертифікація /оцінка/ системи якості), якщо це передбачено схемою сертифікації;
 • аналіз результатів оцінювання,випробувань;
 • підготовка та видача сертифікатів відповідності (оформлення відмови), укладання ліцензійної угоди і занесення сертифікату відповідності до реєстру Системи.
 • технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції;

Заявник  повинен  дати  органу  із   сертифікації гарантію  того,  що  він  не  заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам із сертифікації.  Заявником на  сертифікацію  партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа.  Заявником на сертифікацію продукції,  що випускається  серійно,  може  бути тільки  виробник  продукції  як  юридична особа,  що діє від свого імені або через  посередників.  В  останньому  випадку посередник повинен  одночасно  із  заявкою  подати  документи про те,  що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті самі обов’язки, що й заявник».

 Термін дії сертифікату не продовжується. Після закінчення терміну дії сертифікату відповідності (на серійне виробництво) замовником подається нова заявка на сертифікацію.

Орган із сертифікації може припинити дію (скасувати) або зупинити дію сертифіката відповідності:

 • за результатами технічного нагляду якщо:

— виявлено невідповідності продукції вимогам за показниками безпеки;

— порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, маркування, тощо;

— внесення виробником змін до складу, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам без попереднього узгодження з органом із сертифікації;

 • у випадку надходження від споживачів або контролюючих органів інформації, яка вказує на те, що продукція більше не відповідає вимогам підтвердженим сертифікацією, та підтвердження даної інформації в процесі проведення позачергового технагляду.

Детально ознайомитися з порядками сертифікації конкретних видів продукції можна в ТОВ «Рівнестандарт».

Вартість робіт із сертифікації

Вартість робіт із сертифікації розраховується по фактичним трудовитратам згідно Постанови Кабінету Міністрів України №485 та наказу Держспоживстандарту України № 100, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції і не залежить від величини (чисельності) організації виробника, форми власності заявника, від кількості раніше виданих сертифікатів та від кількості ввезеної або виготовленої продукції і її вартості.

На вартість робіт із сертифікації впливає об’єм робіт, що виконується при сертифікації (затрати часу) зокрема:

 • схема сертифікації;
 • кількість заявлених видів і моделей продукції, їх конструкції;
 • обсяг документації, що розглядається при сертифікації (НД на продукцію, методи випробувань тощо).

До початку проведення робіт із сертифікації замовник підписує договір з органом сертифікації та оплачує вартість робіт із сертифікації.

Розгляд скарг і апеляцій

Розгляд апеляцій

Заявник послуг з оцінки відповідності (сертифікації) подає апеляцію в орган сертифікації (надалі ОС) у письмовій формі у термін, що не перевищує одного місяця з дня одержання повідомлення про прийняття рішення ОС.

Апеляція розглядається апеляційною комісією не пізніше місяця після її реєстрації в ОС.

Апеляційній комісії надаються наступні документи:

 • апеляція заявника;
 • листування щодо спірного питання між заявником, випробувальною лабораторією та ОС;
 • протоколи випробувань продукції;
 • зразки або фотознімки продукції;
 • технічна документація на продукцію (в разі необхідності);
 • документи щодо сертифікації (оцінки відповідності) продукції (послуг).

Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії, про що він повідомляється письмово рекомендованим листом. У листі вказується суть питання, дата та місце проведення засідання апеляційної комісії.

Під час прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії (у повному складі). Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно.

Апеляційна комісія, як правило, приймає одне з таких рішень:

 • видати сертифікат (ліцензію);
 • відмовити у видачі сертифікату (ліцензій);
 • скасувати видану ліцензію.

Рішення апеляційної комісії доводяться до відома заявника в термін не пізніше семи днів з дня засідання. В разі незгоди з рішенням апеляційної комісії заявник має право подати апеляцію до Комісії з апеляцій центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання або оскаржити його в судовому порядку.

Розгляд скарг

Отримання кожної скарги відразу підтверджується скаржникові. Організація (особа), що подала скаргу своєчасно повідомляється про хід розглядання скарги протягом усього процесу розглядання скарги, а також при настанні кінцевого терміну прийняття рішення за скаргою (поштою, телефоном або електронною поштою). Пов’язані зі скаргою рішення чи будь-яка дія стосовно скаржника або залученого персоналу повідомляються їм відразу після прийняття рішення чи вибору дії.

На підставі ретельного розглядання всіх відповідних обставин і вивчення всієї відповідної інформації ОС пропонує спосіб вирішення  проблеми та запобігання її виникненню в майбутньому. Якщо скаргу неможливо негайно розв’язати її треба опрацювати і якнайшвидше довести до результативного розв’язання.

Якщо скаржник погоджується із запропонованим рішенням або запропонованою дією, тоді рішення (дію) треба виконати та зареєструвати.

Якщо скаржник відхиляє запропоноване рішення чи запропоновану дію, тоді скарга залишається відкритою про що робиться запис в журналі (додаток А). Скаржника інформують про наявні (альтернативні) шляхи розв’язання проблеми або необхідність зовнішнього звернення.

ОС має продовжувати відстежувати хід розглядання скарги доти, доки всі прийнятні внутрішні та зовнішні варіанти звернення не буде вичерпано або скаргу не буде задоволено.

Завантажити форму для подачі скарги