Порядок проведення сертифікації продукції в загальному передбачає:

 • подачу заявки на сертифікацію продукції встановленої форми;
 • вибір схеми сертифікації;

Використовуються наступні схеми сертифікації продукції:
— №1. Сертифікація партії продукції (одиничних виробів);
— №2. Сертифікація продукції серійного виробництва за аналізом наданої заявником документації та подальшого технічного нагляду;
— №3. Сертифікація продукції серійного виробництва з обстеженням виробництва;
— №4. Сертифікація продукції серійного виробництва з атестацією виробництва;
— №5. Сертифікація продукції серійного виробництва з сертифікацією (оцінкою) системи якості.

В залежності від схеми сертифікації і виду продукції до заявки додаються:
— нормативні документи;
— технічна та експлуатаційна документація;
— копії протоколів випробувань (в т.ч. сертифікаційних) на продукцію, сировину, комплектуючі отримані раніше;
— документи про походження продукції;
— товаросупровідна документація (при необхідності);
— висновки контролюючих організацій (МОЗ, пожежників).

 • розгляд заявки, аналіз представленої документації і ухвалення рішення за заявкою;
 • підготовка та підписання договорів;
 • відбір та ідентифікація зразків продукції для випробувань;
 • випробування продукції;
 • обстеження (або атестація, або сертифікація /оцінка/ системи якості), якщо це передбачено схемою сертифікації;
 • аналіз результатів оцінювання,випробувань;
 • підготовка та видача сертифікатів відповідності (оформлення відмови), укладання ліцензійної угоди і занесення сертифікату відповідності до реєстру Системи.
 • технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції;

Заявником на  сертифікацію  партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа.

Заявником на сертифікацію продукції,  що випускається  серійно,  може  бути тільки  виробник  продукції  як  юридична особа,  що діє від свого імені або через  посередників.  В  свою чергу, посередник повинен  одночасно  із  заявкою  подати  документи про те,  що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті самі обов’язки, що й заявник».

Заявник  повинен  дати  органу  із   сертифікації гарантію  того,  що  він  не  заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам із сертифікації.

По закінченні робіт з сертифікації та отримання заявником сертифікату відповідності між органом сертифікації та замовником, відповідно до схеми сертифікації, укладається ліцензійна угода про надання права застосування сертифікатів і маркування продукції знаком відповідності. Угода встановлює термін, протягом якого підприємство має право використовувати знак відповідності в маркуванні продукції.

У разі підтвердження органом сертифікації відповідності продукції наноситься ідентифікаційний номер цього органу згідно з державним реєстром таких органів. Знак відповідності наноситься на продукцію безпосередньо її виробниками. Знак відповідності наноситься на виріб, етикетку, тару, пакування, експлуатаційну та товаро-супровідну документацію тощо. Місце та спосіб нанесення (друкування, наклеювання, гравірування, травлення, штампування, лиття тощо) знака відповідності визначається виробником продукції. Дозволяється використовувати зображення знака відповідності у рекламі позначеної ним продукції.

У разі, якщо ОС видав дозвіл на постійне використовування свого знаку відповідності для продукції, стосовно якої проводились роботи з оцінювання (сертифікації), він періодично проводить наглядання цієї продукції, щоб підтвердити, що вона і далі відповідає вимогам нормативних документів.

Якщо постійне використання знаку оцінки відповідності (сертифікації) було дозволено для процесу або послуги, ОС встановлює та визначає періодичну діяльність з наглядання, для забезпечення дотримання клієнтом вимог до послуг або процесу.

Орган сертифікації належним чином контролює право власності, використання ліцензій, сертифікатів та знаків відповідності при проведенні технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

Термін дії сертифікату не продовжується. Після закінчення терміну дії сертифікату відповідності (на серійне виробництво) замовником подається нова заявка на сертифікацію.

У випадку прийняття рішення про відмову у видачі сертифікату відповідності ОС своєчасно повідомляє про це клієнта з обґрунтуванням причин відмови.

Орган із сертифікації може призупинити (скасувати) дію сертифіката відповідності:

 • за результатами технічного нагляду якщо:
 • виявлено невідповідності продукції вимогам за показниками безпеки;
 • порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, маркування, тощо;
 • внесення виробником змін до складу, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам без попереднього узгодження з органом із сертифікації;
 • у випадку надходження від споживачів або контролюючих органів інформації, яка вказує на те, що продукція більше не відповідає вимогам підтвердженим сертифікацією, та підтвердження даної інформації в процесі проведення позачергового технагляду.

ОС вимагає, щоб замовник інформував його про всі зміни щодо продукції, стосовно якої проводились роботи з оцінювання (сертифікації), наприклад, заплановану модифікацію продукції, зміну технології виробництва, системи управління, що можуть вплинути на відповідність продукції.

Також, якщо за результатами наглядання або іншим чином (офіційне повідомлення споживачів тощо) виявлено невідповідність вимог оцінювання (сертифікації) до продукції, ОС розглядає та приймає рішення щодо:

 • скорочення сфери оцінювання (сертифікації);
 • призупинення оцінювання (сертифікації) на період проведення клієнтом коригувальних дій;
 • скасування оцінювання (сертифікації).

Якщо дія сертифікату призупиняється або скасовується ОС вживає заходів щоб унеможливити посилання на те, що продукція залишається сертифікованою (при маркуванні продукції, використанні знаків, публічній інформації).

Якщо сфера сертифікації скорочується ОС вживає заходи, щоб забезпечити внесення змін в усі офіційні документи (маркування продукції, використання знаків, публічній інформації) клієнта.

Якщо сертифікація (сертифікати) поновлена після призупинення, ОС вносить всі необхідні зміни до офіційних документів (дозволи на використання знаків, публічна інформація), щоб забезпечити наявність усіх відповідних посилань на те, що продукція продовжує бути сертифікованою.

Рішення щодо внесення змін до схем (правил) оцінювання (сертифікації) може прийматися як керівництвом ОС, в межах існуючих повноважень, так і згідно із змінами в нормативно-правових актах, що регламентують діяльність ОС.

Детально ознайомитися з порядками сертифікації конкретних видів продукції можна в ТОВ «Рівнестандарт».