Порядок «Оцінка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання» встановлює процедури проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (далі – ТР ЕМС), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року №785 (редакції постанови  Кабінету Міністрів України від  20.06.2012р. № 631) зі змінами.

ТР ЕМС встановлює вимоги стосовно електромагнітної сумісності обладнання (далі — ЕМСО), яке виготовляється й використовується на території України або імпортується.

ТР ЕМС явно виключає зі своєї сфери застосування три типи обладнання:

— радіообладнання та телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання, що належить до сфери дії Технічного регламенту радіообладнання і телекомуні­кацій­ного кінцевого (термінального) обладнання;

— авіаційне обладнання, комплектувальні вироби та пристрої, що використо­ву­ють­ся в галузі цивільної авіації;

— радіо­обладнання, використовуване радіоаматорами, за винятком того випадку, коли це обладнання доступне на ринку.

 Оцінка відповідності апаратури у разі, коли продукція вводиться в обіг виробником або його уповноваженим представником – резидентом України (пункт 13 ТР ЕМС).

У разі, коли введення продукції в обіг здійснює виробник, або уповно­ва­жена ним особа – резидент України, оцінка відповідності здійснюєть­ся з використанням модуля А (внутрішній контроль виробництва).

Для оцінки відповідності апаратури, не призначеної для без­посеред­ньо­го підключення до електромережі також використовується модуль А (внутрішній контроль виробництва) відповідно до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності.

Орган проводить оцінку ЕМС апаратури на основі відповідних явищ з метою забезпечення відповідності апаратури щодо захисту відповідно до вимог, встановлених в пункті 1 пункту 9 ТР ЕМС.

Після застосування процедури внутрішнього контролю виробництва виробник або уповноважений представник звертається до Органу з заявкою для проведення оцінки відповідності продукції. Разом із заявкою виробник або уповноважений представник подає до Органу технічну документацію, яка повинна відповідати вимогам пункту 15 ТР ЕМС. Орган розглядає технічну документацію і оцінює, чи доводить вона належним чином виконання виробником вимог, установлених ТР ЕМС. За позитивними результатами проведеної оцінки технічної документації Орган видає виробнику або уповноваженому  представнику сертифікат відповідності апаратури, який повинен обмежуватися тими основними вимогами, щодо яких Органом було проведено оцінку.

Виробник, або його уповноважений представник, або постачальник зобов’язані вжити всіх необхідних заходів для гарантування введення апаратури в обіг відповідно до технічної документації та вимог ТР ЕМС.

Оцінка відповідності апаратури у разі, коли продукція вводиться в обіг окремою особою (постачальником)

Особливості оцінки відповідності у цьому випадку полягають у тому, що продукцію в обіг вводить особа, яка не є виробником або уповноваженою ним особою і тому, як правило, не має необхідної технічної документації і результатів випробувань і, таким чином, не може надати підтвердження відповідності зазна­ченої продукції вимогам ТР ЕМС.

В цьому випадку проводиться сертифікація окремої партії продукції.

Особа, яка вводить продукцію в обіг, звертається в Орган із заявкою на проведення сертифікації.

Разом із заявкою заявник надає:

— документ, що підтверджує розмір партії та дату виготовлення продукції;

— інші документи, що стосуються продукції, і видані центральними органами виконавчої влади згідно з їх повноваженнями (наприклад, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи);

— сертифікат походження продукції;

— контракт (договір) на постачання;

— товаро-супровідні документи.

В обов’язковому порядку додаються усі експлуатаційні документи (інструкції щодо використання, етикетки, написи на упаковці, паспорт і таке інше), які мають бути виконані державною мовою відповідно до вимог Закону України «Про мови».

В загальному випадку Орган:

— приймає рішення за заявкою;

— здійснює відбір та ідентифікацію зразків;

— проводить випробування відібраних зразків;

— здійснює аналізування отриманих результатів робіт з сертифікації та видає сертифікат відповідності з терміном дії до 1 року, або оформлює відмову у видачі сертифіката у разі визначення невідповідності продукції встановленим вимогам.

На підставі позитивних результатів проведених випробувань Орган видає особі, що вводить продукцію в обіг, сертифікати відповідності на заявлену партію продукції.

Після отримання сертифікатів відповідності особа, яка вводить продукцію в обіг, перед їх уведенням, проставляє на кожно­му виробі з партії національний знак відповідності та ідентифікаційний номер Органу.

Корисні посилання:

«Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання» (Постанова Кабінету міністрів України від 29.07.2009 р. № 785)